עוסק מורשה על מה תוכל לקבל החזרים בעסק

פורסם: 30/09/2008

מס תשומות והכללים הנוגעים בניכוי מס זה
עוסק מורשה, שהוא לא מוסד כספי או מלכ"ר, זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות על רכישות /שירותים לצורכי העסק הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו כדין.

הערות כלליות לעניין מס התשומות:


§         ניכוי המס זוהי זכות ולא חובה.


§         את המס ניתן לנכות מעסקה חייבת בלבד ולא מעסקה פטורה.


§         הניכוי יעשה רק ע"פ חשבונית מס שהוצאה לעוסק ועל שמה כדין.


§         אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות העסקית, מס התשומות ששילמת לפני הרישום לא יהיה ניתן לקיזוז.


§         אם חשבונית המס על התשומות הוצאה לפני רישומך כעוסק, תוכל לנכות את המס אם תוכיח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ולצורך כך בלבד.


§         קיזוז מע"מ התשומות צריך להיעשות תוך חצי שנה מיום הוצאת חשבונית המס/רשימון יבוא.סוגי מע"מ התשומות


1. תשומות בגין ציוד ונכס קבוע: אלו הן תשומות על ההשקעות הנוגעות למבנה ולציוד הקבע של עסקך, שאינם מיועדים למכירה בפעילות הרגילה של העסק. כמו:רכישת הקרקע לעסק, רכישת מכונות וציוד לעסק וכו'.


2. תשומות על קניות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן השירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים המתקבלים לצורכי העסק, כגון: טלפון, חשמל, אחזקה וכד'.


3. כללי ניכוי תשומות ברכישת רכב לצורך העסק: לא ניתן לנכות תשומות בגין רכישה או יבוא של "רכב פרטי" אפילו אם המדובר ברכב שמשמש את העוסק במלואה לצורך העסק. ישנה רשימה סגורה של עוסקים שכן יכולים לתבוע מס תשומות (הרשימה נמצאת בכל משרד מע"מ אזורי).


על רכישת רכב מסחרי (שלא מוגדר כפרטי) כן ניתן לנכות מע"מ בתנאי שמשמש לתפעול העסק.


בכל מקרה, כדי למנוע ספקות בנושא (באם אפשר לקזז מע"מ או לא) יש לברר במשרד מע"מ או עם אשת מקצוע את העניין לפני הרכישה.


כללי ניכוי תשומות בגין הוצאות שוטפות של הרכב הפרטי (כגון: דלק, שמנים, תיקונים וכד') והוצאות מעורבות אחרות:


א. אם השימוש ברכב הוא במלואו אך ורק לצורך העסק, ניתן לקזז את מלוא מס התשומות. לדוגמא: משאית המשמשת להובלות או רכבים המשמשים לחילוץ ותיקוני דרך כמו שגריר וכד'.


ב. אם השימוש מעורב -
        - עיקר השימוש לצורכי העסק, ינוכה 2/3 מסכום המע"מ.
        - אם עיקר השימוש שלא לצורכי העסק, ינוכה 1/4 מגובה המע"מ.


4. מע"מ תשומות בגין רכישת דירה: מס תשומות על רכישת דירת מגורים ועל השירותים לצורך רכישתה או שיפוציה לגבי עוסק שמקום עסקה בדירת מגוריו - לא ניתן לקזז מע"מ. לעומת, רכישת דירת מגורים אשר כל שטח הדירה תשמש אך ורק לעסק יהיה כן ניתן לנכות מע"מ, כמו: רכישת חנות לצורך עסקי -ניתן יהיה לקזז מס תשומות כאשר 2/3 מערך מבנה החנות יוכר לצורך מס תשומות ו-1/3 יהווה קרקע שאינו מהווה בסיס לקיזוז מס תשומות.


תקופות הדיווח ומועדיו


את דוח המע"מ יש להגיש ולשלם בתוך 15 ימים מתום תקופת הדוח, לדוגמא: את דוח 10/2008 יש להגיש ולשלם עד לתאריך 15/11/08.


תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע. כשתקופת הדיווח היא על חודש:  דו"ח 1/08, למשל, יכלול את כל העסקאות אשר בוצעו מ - 1/1/08 ועד 31/1/08 ויש להגישו לא יאוחר מיום 15/2/08.


וכשתקופת הדיווח היא על חודשיים, דו"ח 08 /9-10 , למשל, יכלול את כל העסקאות, אשר בוצעו בין 1/9/08 לבין 31/10/08 ויש להגישו עד ל- 15/11/08.


גם אם אין לך הכנסות בחודש מסוים, עלייך להגיש את הדו"ח במועדו. במקרה זה יש לציין "אפס" במחזור העסקאות ובתשלום.


במידה שאין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות או כשיש לך עסקאות עונתיות ולא צפויות, פנה למשרד מע"מ אזורי לבירור אפשרות הקפאת הדיווח.


* אם מסיבה כלשהי לא קיבלת פנקס דיווח (שישרת אותך עד סוף שנת הכספים השוטפת) לאחר שפתחת את עסקך, פנה למשרד מע"מ אזורי ובקש טפסי דיווח.כיצד תמלא את שובר במע"מ


1. מחזור עסקאות: סך המכירות/השירותים שנתת במהלך עסקך, כולל הסחורות שנטלת לשימושך העצמי (כמו מזון שנטלת לביתך אם אתה בעל מכולת).
בדוח התקופתי תכלול את כל עסקאותייך, שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו"ח ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה התקופה, גם אם העסקה טרם בוצעה או טרם קיבלת תמורה.

2.
מע"מ תשומות העסק.
3. בשורה האחרונה - "הסכום לתשלום" - רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות לבין סכום מס התשומות.
כשסכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות, עלייך להגיש דו"ח לתשלום ולצרף תשלום לדו"ח.
כשסכום מס התשומות גבוה ממס העסקאות מגיע לך החזר ולכן תגיש דו"ח להחזר.
דוח לתשלום, דוח אפס ודוח להחזר (עד הסכום הקובע) - יש להגיש בדואר או בבנק.


** החל מ- 1/7/06 שיעור המע"מ הוא 15.5% מסך העסקאות החייבות (רשום זאת בשורת "המס על העסקאות").


הנחיות להגשת דוח להחזר


כאמור, אם יש לך עודף של מס תשומות, מגיע לך החזר מע"מ. עודף המס יוחזר בד"כ בתוך 30 יום מקבלת הדוח בתנאי שהגשת במועד, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת.


"הסכום הקובע" להחזר (מיום 7/08)- 16,423 ₪.


1. דוח להחזר עד ל"סכום הקובע", תגישי  בבנק הדואר או הבנק.


2. דוח להחזר בסכום הגבוה מ"הסכום הקובע", תגישי במשרד מע"מ שבו מתנהל תיקך.


יש למלא שני טפסי מע"מ 874 ו-875 אשר יימסרו לך במשרד מע"מ.


בנוסף, תביא איתך למשרד מע"מ את החשבוניות, בסכום המס הנקוב בכל אחת מהן גבוה מ-5,000 ₪.


רצוי מאוד לקבל ייעוץ ראשוני מיועצת מס מוסמכת או רואה חשבון לפני הגעה לתחנת מע"מ אזורית. במידה ויש לך מייצגת היא תוכל לעשות במקומך את העבודה, ע"י הזנת נתוני ההחזר בכל סכום וכן את הטפסים למ"ה.


החשיבות של הגשת הדו"ח בזמן


חשוב מאוד להגיש את הדו"חות בזמן, לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח גורר מספר צעדים לא כל כך נעימים, אשר יכולים להגיע עד כדי פתיחת תיק פלילי, החוק מחייב לנקוט באמצעות:
-  קנס פיגור.
-  קנס חוב.
-  תוספת הצמדה וריבית.
-  קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות (וזאת, בנוסף לקנסות שלעיל).
-  קביעת מס.
-  במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב-אישום, וזאת בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.


"דו"ח מתקן" במקרה של טעות בדיווח


אם טעית ברישום סכום בדו"ח תוכל להגיש "דו"ח מתקן" עם הפרטים המתוקנים.


יש להגיש  את הדו"ח המתוקן במשרד האזורי שלך ולשלם את ההפרש בבנק (שיכלול גם הפרשי הצמדה וריבית ואולי גם קנסות) בצירוף שובר לתשלום.


כל האמור לעיל בעניין עסקאות, חל על עסקאות שמבוצעות מחוץ לאילת. כל עסקה שתבצע באילת או עם גופים באילת, יש לקבל יעוץ והדרכה.
מאת: אהובה כהן, חשבונאית ויועצת מס מוסמכת.
מנהלת האתר.

המידע הנ"ל הינו תמצות של הוראות חוק מע"מ בכל מקרה יש לקבל ייעוץ מומחה בתחום.