מי חייב להגיש דו"חות למס הכנסה?

פורסם בתאריך: 17/10/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     מי חייב להגיש דו"חות למס הכנסה?

חובת הגשת דו"ח על ההכנסות חלה בעיקרון על כל תושבי ישראל, ע"פ סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.
הסעיף הנ"ל קובע מי הם האנשים או הגופים החייבים בהגשת דו"ח:


1. תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס.
2. בן זוג שאינו "בן זוג רשום" שהצהיר בדוח שהגיש שידווח על הכנסותיו בנפרד.
3. תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס, אך הייתה לו הכנסה חייבת מעל ל- 65,820 ש"ח (תקרה בשנת 2008) בשנת המס.
4. מי שמחזיק במהלך השנה בחברות תושבות חוץ שאינן נסחרות בבורסה, או בנכסים אחרים בחו"ל, ששוויים עולה על 1,550,000 ש"ח(תקרה בשנת 2008).
5. מי שמחזיק בחשבונות בבנקים בחו"ל והיקף נכסים בחו"ל עולה על 1,593,000 ש"ח(תקרה בשנת 2008).
6. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס.
הערות בקשר לתושב חוץ: תושב החוץ יהיה פטור מהגשת דוח לרשויות המס בישראל, אם מהכנסותיו החייבות בישראל נוכה מלוא המס.
במידה ומדובר בהכנסות מעסק/משלח יד, יהיה אותו תושב חוץ פטור מהגשת דוח, אך ורק אם פעילותו העסקית נמשכה 180 יום או פחות.
7. אדם אשר מכר זכות במקרקעין (נדל"ן) ונוצר לו שבח ריאלי שלא שולם עליו מס.
8. בעלי שליטה בתאגידים.
9. בעלי הכנסות שכר כספורטאים.
10. בעלי הכנסות שחישוב המס עליהן מתבצע בהתאם להסדרי פריסה למספר שנים כמו: קצבה שהוונה או מענק פרישה וכד'.
11. מי שחייב היה בהגשת דוח בשנה קודמת.
12. כל מי שפקיד השומה פנה אליו בדרישה להגיש דוח.
במילים אחרות, המחוקק השאיר בידי פקיד השומה את הזכות לחייב יחיד פלוני בהגשת דוחות וזאת אף אם הוא נכנס לגדר תחומי הפטור מהגשה שלעיל.