פעולות ממולצות לביצוע עד סוף שנת המס 2012

פורסם בתאריך: 28/12/2012  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     פעולות ממולצות לביצוע עד סוף שנת המס 2012

קצת לפני ששנת מס 2012 מסתיימת, להלן מאמר המפרט אלו פעולות חשוב לבצע עד סוף חודש דצמבר:
מי שעצמאי, רצוי שיבקש מרו"ח/יועץ המס דוח רווח והפסד ממערכת הנהלת חשבונות בעסק וזאת בכדי לדעת מהו הרווח הצפוי/ההכנסה החייבת בעסק ובעזרת הפעולות הבאות יוכל להקטין את חבות המס ולשלם כמה שפחות מיסים:


1) תשלום לביטוח לאומי:
יש להקדים את תשלום מקדמת 12/2012, ל-28/12/2012 במקום לשלם אותה ב- 15/1/2013, התשלום יכלל באישור סוף השנה של 2012, דבר שיזכה בהקטנת ההכנסה החייבת בכ- 1/3 מסכום התשלום בשנת 2012.
במידה ונשלחו אליכם הפרשי שומה, כדאי לשלמם לפני תום השנה (עוד היום) מאותה הסיבה שציינתי לעיל.
ניתן לבצע את התשלום בהסדר שיקים/כרטיס אשראי. בתשלום בהסדר השיקים יכללו רק תשלומים שנפרעו השנה ואילו בתשלום בהסדר באמצעות כרטיס אשראי יכלל כל הסכום שבהסדר גם אם טרם נפרע.


2) תשלום למס הכנסה:
במידה ותשלמו יתרת מקדמות ו/או חוב המס עד סוף ינואר 2013 - לא תחוייבו בהפרשי הצמדה וריבית.
אם תשלמו עד סוף פברואר 2013 - תשלמו מחצית מהפרשי ההצמדה והריבית.
אם תשלמו עד סוף מרץ 2013 - תשלמו 75% מהפרשי ההצמדה והריבית.


3) תשלום עבור שירותים:
למי שמדווח על בסיס מזומן רצוי להקדים ולשלם הוצאות לפני תום השנה בגין שרותים שהעסק זקוק להם כגון: פרסום, יחסי ציבור, אחזקה, טלפון, חשמל, חובות לעיריה, שכר דירה, שכר טרחה לעו"ד ויועץ מס וכד'.
בנוסף, יש לשקול רכישת ציוד לעסק, כמו: רכישת מדפסת, פקס, מחשב או כל ציוד מתכלה אחר תלוי באופי העסק, ע"פ תקנות מס הכנסה אם תרכשו קופה רושמת לפני תום השנה, כל סכום הרכישה יוכר לכם כהוצאה ב-100% וכך יקטין לכם את ההכנסה החייבת.


4) קבלת אישורי חובות אבודים (חוב אבוד של לקוח), חיסול מלאי מת, לרבות הערכה שמאית על ירידת ערך מלאי המקרקעין למדווחים על בסיס מצטבר.


5) דחייה או הקדמת הכנסות:
כדאי לבדוק ולהיוועץ עם יועץ מס/רואה חשבון אם כדאי ואיך לדחות או להקדים את ההכנסה במסגרת החוק, מכיוון ששיעורי המס עומדים להשתנות בשנת 2013.


6) זיכוי לימודים:
כדאי לסיים זכאות לתואר אקדמי, או תעודת הוראה או לימודי מקצוע בהיקף של 1,700 שעות, עוד לפני 31/12/2012 בכדי לקבל את זיכוי המס המגיע בשל לימודים אלה, כבר מתחילת שנת 2013. כל דחייה לזכאות לתואר תגרום לקבלת הזיכוי רק משנת 2014 ואילך.


7) סגירת יתרות חובה של בעלי שליטה בחברות:
במידה ולא יסגרו, ההלוואות יחויבו בריבית רעיונית+מע"מ . ולעתים פקיד השומה עלול לקבוע שמדובר בשכר עבודה ולחייב במס הכנסה, לכן, יש לשקול לחלק דיבידנד בחברה בבעלותכם ולקזז את הפסדי שוק ההון כנגד רווחי הדיבידנד ובכך לחסוך במס.


8) תשלום למוסד סיעודי:
לשכיר ועצמאי- השלמת תשלומים המקנים זיכוי מסכום המס בעד הוצאות להחזקת קרוב (ילד/בן זוג/הורה) במוסד, שישולמו עד סוף השנה.


9) תשלום עבור השתלמות מקצועית:
הוצאות להשתלמות מקצועית בתחום העבודה, מוכרות לפי הפסיקה האחרונה גם לעצמאים וגם לשכירים.


10) ניצול הפסדים בשוק ההון (לשכירים ועצמאים):
כדאי לממש הפסדים מניירות ערך לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון שצמחו משוק ההון או מכל מקור אחר, במיוחד לאור העובדה שכל סלי ההפסדים ההוניים אוחדו החל משנת 2006 ואילך.


11) תשלום ביטוח אובדן כושר עבודה:
מעסיק שישלם לביטוח אובדן כושר עבודה, תוכר לו הוצאה עד ל-3.5% מהכנסת העובד או עד לתקרה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק (34,476 ש"ח לחודש), כלומר 1,207 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.
עצמאי/שכיר שמעסיקו לא משלם עבורו לביטוח זה, רשאי לרכוש לעצמו את הביטוח וההוצאה תוכר לו עד 3.5% מהכנסתו החייבת עד לתקרה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק.


12) הפקדה לקרן השתלמות:
ההפקדה לקה"ל, הינה אפיק חיסכון ויעיל מכיוון שהיא מקנה כמה הטבות, דבר ראשון הטבה במס ודבר שני, פטור ממס רווחי הון בעת הפדיון (לאחר 6 שנים או לאחר 3 שנים לצורך השתלמות). הטבה נוספת, הנזילות שבקופה.
א. עצמאי רשאי להפקיד עד לגובה של 7% מההכנסה החייבת (הכנסה מקסימלית של 255,000 ש"ח לשנה). סכום ההפקדה המקסימלי לשנה זו הוא בסך 17,850 ש"ח וההוצאה המותרת תהיה בסך 11,475 ש"ח (4.5% מסכום ההכנסה המקסימלי).
ב. בעל שליטה בחברה - ניתן להפקיד 6% מתוך הכנסה של עד 188,544 ש"ח, כאשר החלוקה היא 4.5% (מקסימום 8,484 ש"ח) ע"ח החברה ו- 1.5% (מקסימום 2,828 ש"ח) ע"ח העובד.
ג. לשכירים- ההפקדה המרבית היא 15,712 ש"ח לחודש, בנוסף הפרשת המעביד היא 7.5% והעובד 2.5%. במידה והמעסיק הפריש יותר, הוא יהיה צריך לזקוף שווי בתלוש לעובד.
שכירים אינם יכולים להפריש לקה"ל באופן עצמאי.


13) לעצמאי ולשכיר - השלמת תשלומים לקופות גמל לקצבה, ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכד':


לעצמאי- שיעור ההפקדה המירבי בכדי לנצל את הטבת המס באופן מקסימלי הינו 16% מההכנסה השנתית המזכה, שהיא 204,000 ש"ח.
שיעור ההפקדה מתחלק כדלקמן:
הפקדה לקיצבה עד 204,000 ש"ח- ניכוי של 11% (ניכוי של 22,440 ש"ח), התוצאה- הטבה במס הכנסה וביטוח לאומי.
וזיכוי 5% מההכנסה עד 204,000 ש"ח, ז"א הפקדה מקסימלית של 10,200 ש"ח, התוצאה זיכוי במס של 35%.
ניתן לקבל זיכוי או ניכוי על הפקדות שהופקדו ע"י הנישום או בן זוגו.


לשכיר- תמיד לבדוק את התלוש לקראת סוף השנה ולבדוק במצטבר מהו השכר ללא תנאים סוציאליים. במידה ויש לכם תקציב באופן עצמאי, יש להפריש על השכר הלא מכוסה, מומלץ להפקיד וזה יחסוך לכם הרבה מנטל המס.החישוב הוא: 5% ממשכורת לא מבוטחת עד תקרה של 102,000 ש"ח, או 5% מההכנסה של 408,000 ש"ח בניכוי המשכורת המבוטחת כנמוך.


14) השלמת פיצויי פיטורין:
למעביד  - יוכרו הוצאות הפיצויים רק אם שולמו בשנת המס לקופת הפיצויים, לביטוח מנהלים, או לקרן פנסיה, או לעובד שסיים לעבוד.
הפיצויים המותרים כהוצאה הינם בגובה משכורת חודש אחד או 8.33% מהשכר השנתי של העובד.
רצוי לבדוק עבור מי מהעובדים אין כיסוי ולבצע השלמה לפני תום שנת המס.


לעובד - סכום הפיצוי הפטור ממס הינו עד גובה המשכורית החודשית, אך לא יותר מסכום של 11,950 ש"ח לכל שנת עבודה.
במקרה פטירה, יוכפל סכום התקרה ויעמוד על 23,920 ש"ח לכל שנת עבודה.


15) תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים:
א. יש לשים לב שבאישור מהמוסד יהיה כתוב "מוכר עפ"י סעיף 46".
ב. על מנת לקבל זיכוי במס של 35% יחיד, רצוי לתרום מעל 180 ש"ח בשנה, אך לא יותר מ-30% מההכנסה החייבת או מסך 9,000,000 ש"ח, הנמוך מביניהם.


16) השכרת דירת מגורים:
כשמשכירים דירות מגורים כדאי לבדוק האם סך ההכנסות מההשכרה בשנת 2012 יעלה על התקרה הפטורה ממס (4,910 ₪ לחודש).
באם עלה, יש כמה אפשרויות:
א. כדאי לשקול מעבר למסלול 10% מס על ההכנסות ללא קיזוז הוצאות, בתנאי שהמס ישולם עד ליום 31/1/2013.
ב. תשלום מס רגיל על החלק העולה על 4,910 ש"ח.
-הכנסות משכר דירה שמוסו במסלול הפטור או 10%, פטורות מדמי ביטוח לאומי.
-הכנסות שמוסו במסלול רגיל יצורפו להכנסות פאסיביות ולגביהן יחולו כללי סעיפים 13-15 לתקנות.
-ניתן לשלם במשך השנה 10% ובזמן הגשת הדוח לבחור מה הכי כדאי.


האפשרות השלישית היא, לשלם לפי מס שולי (הכנסות שכ"ד בניכוי כל ההוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, כמו: פחת, מימון, אחזקה, משפטיות וכו').


17) חישוב נפרד/מאוחד:
ע"פ סעיף 66 (ה) לפקודה, רשאים בני זוג לבקש, שיעשה להם חישוב נפרד על הכנסתם עד לסכום של 48,960 ש"ח לשנה.
התנאים המצטברים לחישוב נפרד, הינם כדלקמן:
א. כל אחד מבני הזוג עבד לצורך השגת ההכנסה לפחות 36 שעות לשבוע במשך 10 חודשים או יותר בשנת המס.
ב. בני הזוג עבדו במקום שבו הם מנהלים דרך קבע את עסקם ובלבד שאין מדובר בדירת מגורים המשמשת למגורי בני הזוג.
ג. לבני הזוג אין הכנסה אחרת מעסק, ממשלח יד או ממשכורת.
ד. הודעה לפקיד השומה על בקשתם לחישוב נפרד חודש לפחות לפני תחילת התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד.


18) הוצ' נסיעה עסקית לחו"ל:
במידה ונסעתם נסיעה עסקית לחו"ל, עליכם להכין ולמלא דו"ח נסיעה לחו"ל שיכלול פירוט מועדי שהייה, מס' נוסעים, מטרת הנסיעה ומסמכים מאמתים כמו:
כרטיסי טיסה, קבלות בגין לינה ושכירות רכב, כניסה לתערוכה, הזמנה להרצאות, פרוספקטים, תכתובות במייל,  וכד'.


 רשימת נושאים נוספים שיש לבצע/להכין לקראת סוף השנה:
1. רשימת יתרות חייבים וזכאים (למי שמנהל הנהלת חשבונות חד צידית) ל-31/12/12.
2. עריכת ספירת מלאי ל-31/12/12 (מפקד מצאי).
3. הפקדת כספי הקופה בבנק / עריכת ספירת קופה ב-31/12/12.
4. לקוח שמדווח על בסיס מזומן, מתבקש לוודא שכל הוצאותיו נפרעו בבנק עד ל- 31/12/12.
5. בדיקת חבות המס במס הכנסה ובביטוח לאומי עוד השנה ולהשלים אם יש צורך.
6. רישום מד אוץ (קילומטראז') רכבים ב-31/12/12, מהווה תנאי להכרה בהוצאות הרכב.
7. לפני תחילת השנה, לבדוק אילו הוראות ניהול ספרים חלות על העסק.
8. בדיקת חובת ניכוי מס במקור מתשלומים החל מ- 1/1/13.
9. מילוי טופס 101 חדש לעובדים ב-1/1/13.
10. בדיקת חיוב בדיווח בדוח מקוון למע"מ בשנת 2013.


 
עד כאן כמה מהטיפים לחיסכון במס, אשר מייצגים חשיבה נכונה לקראת סוף שנת המס 2012 והיערכות לתחילת שנת המס 2013.
אני מאחלת לכל הקוראים והחברים באתר, סיום שנת כספים מוצלח ושנת רווחים גבוהים ומיסים נמוכים.


נתונים אלו מהווים תמצית בלבד ואינם מהווים תחליף ליעוץ אישי.
משרדי ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת.