רשימת אישורים ומסמכים שיש להכין לדו"ח האישי לעסק

פורסם בתאריך: 30/09/2008  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     רשימת אישורים ומסמכים שיש להכין לדו"ח האישי לעסק

אישורים לצורך הכנת הדו"ח:


אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):


1. טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה - נא להמציא טופס 106 מכל מעביד.


2.  אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תוכניות חסכון, דמי שכירות בארץ ובחו"ל, רווח מניירות ערך וכו'. במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור (טפסי 867 מהבנקים).


3. אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).


4. אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמא: רנטה, משרד הביטחון וכד').


5. אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.


6. מסמכים על ירושות שהתקבלו, כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).


7. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, מימוש קרן השתלמות ומימוש קופות גמל.


8. אישור על הכנסות משכר דירה למגורים (הצהרה של הנישומ/ה ו/או העתקים מחוזים רלוונטיים).


9. כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.


אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים:


1. אישור על הפקדות לקרן השתלמות.


2. אישור על הפקדות לקופת תגמולים שלך, קרן פנסיה, ביטוח חיים של בן/בת הזוג ושל ילדיך.


3. אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.


4. קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.


5. אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי/ת.


6. אישור מועצה/עירייה על מגורים ביישוב ספר בשנת המס (ביישובים הרלוונטיים בלבד).


7. אם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור, עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס 857).


8. אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).


9.   אישור על אחזקת קרוב במוסד במידה ויש.


10.  אישור על לימודים ממוסד להשכלה גבוהה


11.  אישור שנתי מהבנק על תשלומי המשכנתא.


12. כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל.


רשימת מסמכים נוספים שיש להגיש ליועץ מס/רו"ח:

1. רשימת ספירת מלאי ליום 31.12.08


ערך הכספי של המלאי (שווי) יחושב לפי מחיר עלות או שוק הנמוך שביניהם(לא כולל מע"מ).

2.
עבודות שטרם נסתיימו ועדיין בביצוע ביום 31.12.2008:


הרשימה תכלול בכל עבודה או פרויקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.


3.  רשימת חייבים וזכאים וקופה:


יש לצרף רשימת חייבים וזכאים, ספירת קופה הכוללת רשימת שיקים דחויים, מזומנים וכרטיסי אשראי שנמצאו בקופתכם בסוף יום 31.12.2008.


4. אחזקת רכב


מד הקילומטר של הרכב ביום 31.12.08.(במידה והרכב משמש אותך לעסק).


5. העסקת עובדים


טפסי 101 חתומים ע"י העובדים לשנת 2008.


6. העתקי דיווחים חודשיים לרשויות כמו: מע"מ , מ"ה וב"ל.
נתונים אלו מהווים תמצית בלבד  ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי.
משרדי ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת.