ל- עצמאים/שכירים רשימת הפעולות שכדאי לעשות לפני תום שנת 2008

פורסם בתאריך: 27/12/2008  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     ל- עצמאים/שכירים רשימת הפעולות שכדאי לעשות לפני תום שנת 2008

לקראת סוף שנת המס 2008, ריכזתי עבורכם מספר טיפים שיעזרו לכם להספיק ולחסוך עוד מסים לפני תום שנת המס:
יש לבקש מרו"ח/יועץ המס להדפיס דוח רווח והפסד ממערכת הנהלת חשבונות בעסק וזאת בכדי לדעת מהו הרווח הצפוי/ההכנסה החייבת בעסק
ובעזרת הפעולות הבאות תוכלו להקטין את חבות המס ולשלם כמה שפחות מיסים.1. תשלום לביטוח לאומי:
יש להקדים את תשלום מקדמת 12/08 ל-31.12.08 במקום לשלם ב-15.1.09, התשלום יכלל באישור סוף השנה של 2008, דבר שיזכה בהקטנת ההכנסה החייבת בכ- 1/3 מסכום התשלום בשנת 2008.
במידה ונשלחו אליכם הפרשי שומה, כדאי לשלמם לפני תום השנה מאותה הסיבה שציינתי לעיל.
ניתן לבצע את התשלום בהסדר שיקים/כרטיס אשראי. בתשלום בהסדר השיקים יכללו רק תשלומים שנפרעו השנה ואילו בתשלום בהסדר באמצעות כרטיס אשראי יכלל
כל הסכום שבהסדר גם אם טרם נפרע.2. תשלום למס הכנסה:
במידה ותשלמו  יתרת מקדמות ו/או חוב המס עד סוף ינואר 2009 - לא תחוייבו בהפרשי הצמדה וריבית.
אם תשלמו עד סוף פברואר 2008 - תשלמו מחצית מהפרשי ההצמדה והריבית.
אם תשלמו עד סוף מרץ 2009 - תשלמו 75% מהפרשי ההצמדה והריבית.3. תשלום עבור שירותים:
למי שמדווח על בסיס מזומן רצוי לדחות הכנסות ולהקדים ולשלם הוצאות לפני תום השנה בגין שרותים שהעסק זקוק להם כגון: פרסום, יחסי ציבור, אחזקה, טלפון, חשמל,
חובות לעיריה, שכר דירה, שכר טרחה לעו"ד ויועץ מס וכד'.בנוסף, רכישת ציוד לעסק, כמו: רכישת מדפסת, פקס, מחשב או כל ציוד מתכלה אחר תלוי באופי העסק, גם יתן לכם הפחתה במס.ע"פ תקנות מס הכנסה אם תרכשו קופה רושמת לפני תום השנה, כל סכום הרכישה יוכר לכם כהוצאה ב-100% וכך יקטין לכם את ההכנסה החייבת.עוד פעולות שיקטינו את חבות המס:
קבלת אישורי חובות אבודים(חוב אבוד של לקוח), חיסול מלאי מת, לרבות הערכה שמאית על ירידת ערך מלאי המקרקעין למדווחים על בסיס מצטבר.4. זיכוי לימודים:
שכיר או עצמאי שסיימו לימודיו משנת 2005 ואילך זכאי להחזר מס.
לכן, כדאי לסיים זכאות לתואר אקדמי, או תעודת הוראה או לימודי מקצוע בהיקף של 1,700 שעות, עוד לפני 31.12.2008 בכדי לקבל את
זיכוי המס המגיע בשל לימודים אלה, כבר מתחילת שנת 2009. כל דחייה לזכאות לתואר תגרום לקבלת הזיכוי רק משנת 2010 ואילך.5. תשלום למוסד סיעודי:
לשכיר ועצמאי- השלמת תשלומים המקנים זיכוי מסכום המס בעד הוצאות להחזקת קרוב (ילד/בן זוג/הורה) במוסד, שישולמו עד סוף השנה.6. תשלום עבור השתלמות מקצועית:
הוצאות להשתלמות מקצועית בתחום העבודה, מוכרות לפי הפסיקה האחרונה גם לעצמאים וגם לשכירים.7. במיוחד לנשים בהריון:
לנשים בהריון מומלץ ללדת את ילדם במזל טוב לפני תום השנה, כדי לקבל את הזיכוי השנתי בעבורו כבר השנה.8. ניצול הפסדים בשוק ההון(לשכירים ועצמאים):
כדאי לממש הפסדים מניירות ערך לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון שצמחו משוק ההון או מכל מקור אחר,
במיוחד לאור העובדה שכל סלי ההפסדים ההוניים אוחדו החל משנת 2006 ואילך.
9. לעצמאי ולשכיר- השלמת תשלומים לקופות גמל לקצבה, ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכד'10. תשלום ביטוח אובדן כושר עבודה:
מעסיק שישלם לביטוח אובדן כושר עבודה, יוכרו לו כהוצאה עד ל-3.5% מהכנסת העובד או עד לתקרה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק לפי הנמוך ביניהם.
עצמאי/שכיר שהמעסיק שלו לא משלם עבורו לביטוח זה, רשאי לרכוש לעצמו את הביטוח וההוצאה תוכר לו עד 3.5% מהכנסתו החייבת עד לתקרה
של 4 פעמים השכר הממוצע במשק.11. לעצמאי ולשכיר-  הפקדות/השלמות לקרן השתלמות:
א. תשלומי עצמאי לקה"ל עד לגובה של 7% מההכנסה החייבת(הכנסה מקסימלית של 224,000 ש"ח לשנה). סכום ההפקדה המקסימלי לשנה זו הוא בסך
 15,680 ש"ח והניכוי המירבי לצורכי מס הוא בסך 10,080 ש"ח (4.5% מסכום ההכנסה המקסימלי).
ב. תשלומי בעל שליטה בחברה לקה"ל - ניתן להעביר 6% מתוך הכנסה של עד 188,544 ש"ח, כאשר החלוקה היא 4.5% (מקסימום 8,484 ש"ח) ע"ח החברה
 ו- 1.5% (מקסימום 2,828 ש"ח) ע"ח העובד.
ג. תשלומי שכירים לקה"ל: ההפרשות הינן בשיעור של 10% מתוך ההכנסה שנתית בגובה 188,544 ש"ח (מקסימום18,854 ש"ח)
כאשר חלק העובד הוא 2.5% וחלק המעביד הוא 7.5%.12. תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים:
א. יש לשים לב שבאישור מהמוסד יהיה כתוב "מוכר עפ"י סעיף 46".
ב. על מנת לקבל זיכו במס, רצוי לתרום מעל 400 ש"ח בשנה .13. הכרה בהוצאות אחזקת רכב:
משנת 2008, יחושב סכום הניכוי עפ"י החישוב של הסכום הגבוה מבין:
א. 45% מהוצאות הרכב.
ב. הוצאות רכב בניכוי שווי הרכב.
בכדי שמס הכנסה יתיר לכם את ההוצאות בכלי הרכב, יש לרשום מספר הקילומטרים במונה בתום יום העסקים האחרון של שנת המס 2008.
יש לשמור נתונים אלו, שנחוצים להכנת הדוחות  לשנת 2008 ומהווים בסיס לרישום מספר הקילומטרים לתחילת שנת המס 2009.14. השכרת דירת מגורים:
כשמשכירים דירות מגורים כדאי לבדוק האם סך ההכנסות מההשכרה בשנת 2008 יעלה על התקרה הפטורה ממס (4,320 ₪ לחודש).
באם עלה, כדאי לשקול מעבר למסלול 10% מס על ההכנסות ללא קיזוז הוצאות, בתנאי שהמס ישולם עד ליום 30.1.2009.

15. טיפ חשוב לשכירים:


שכירים שעבדו השנה עבודה חלקית או לסירוגין, כדאי שיעשו תאום מס במס הכנסה עד 31.12.2008 ויקבלו אישור למעבידם הנוכחי למס מופחת
ובכך יחסכו הגשת דוח להחזרי מס בשל שנת 2008 בעתיד.16. טיפים קטנים לחברה:
1. להשלים מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שיחשבו כמס אשר שולם על חשבון השנה השוטפת.
2. הפיכת חברה רגילה למשפחתית בתנאים מסויימים.
3. השלמת פרטי דיווח על ניכויים במקור, לרבות - שם מקבל התשלום, מענו ומס' תעודת הזהות/עוסק מורשה/ח.פ.
כל זה חשוב, מכיוון שאם פרטים אלו חסרים, מס הכנסה עלול לא להכיר לכם בהוצאות אלו.
מדובר בהוצאות, כמו: שכר דירה, קבלני משנה ועבודות חוץ וכיוצ"ב.
4. רכב צמוד לעובד- כדאי לשקול מחדש את כדאיות החזקת הרכב צמוד לעומת קבלת רכיב "החזקת רכב" בשכר העובד.
כאשר אין שימוש פרטי גבוה ברכב, כדאי להפסיק לקבל רכב צמוד מהחברה, בתמורה לקבלת החזקת רכב במשכורת ככסף ממש.
5. סגירת יתרות חובה של בעלי שליטה-  יתרות חובה של בעלים לחברה, ניתן לסגור או להקטין על ידי מכירת נכסים אישיים של הבעלים לחברה.
פעולה זו כדאית לביצוע לפני 31.12.2008 כדי להראות דוחות כספיים טובים יותר של נכסים ממש ולא של חובות בעלי שליטה לנושים, לבנקים ולרשויות המס.
עד כאן כמה מהטיפים לחיסכון במס, אשר  מייצגים חשיבה נכונה לקראת סוף שנת המס 2008 והיערכות לתחילת שנת המס 2009.
אני מאחלת לכל הקוראים והחברים באתר, סיום שנת כספים מוצלח ושנת רווחים גבוהים ומיסים נמוכים.
נתונים אלו מהווים תמצית בלבד ואינם מהווים תחליף ליעוץ אישי.
משרדי ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת.